BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/03/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
Ngày
/
Tháng
00 23       1   2     1 1   1     1         2 1           3                             1     1     1 1 2   1   1         1 1 00
01 20             1             1 1 1   1 1   1 1     1           1           1     1   1     1   1 1     1       3           01
02 30   1       2     1 3     1       1     1   2 1         1 1     1   1 1     1 2 1   1   1   1   2           1 2           02
03 22     1   1 1 1   1 1     1   1   1     1             1             1                 1 1 1       1 1     1     1     2 1 03
04 34     1 1       1 1   1 2 1             1   1 1 3   1     1   1 1 1     1     1   1 1 1     2   2   1 1 1 2       1       04
05 23             1     1   1 1     1   1       1         1     1   1 1   2                   2 1 1   1 1     1   1   1 1     05
06 21       1           1                             2       1   1   2 2 1       1       1 2   1       1       1 1   1   1   06
07 27         1 3   3     1       1     1   1       1 1     2     2 2       1 1   2   1       1           1                 1 07
08 29     1     1         1   2 1 1         1   1         2   2     2 2           1       1 1 1 1           3   1       2   1 08
09 18                   2       1     1 1   1       1 2       1 1           1 1     2   1                   1               1 09
10 29           1   1 1                       1         3 1   1 2 1   1     1   2 2 1       1 2   1   1     2   1     1     1 10
11 26     1     1   1 1   1   1       1 1     2       1 2             1 1       1 1 1   1       1 1             1 1       1 2 11
12 21                 1 1     1 1       2 1     1   1               1             1 1     2       1 1   1 1 1   1           1 12
13 32 1   2 1   1       1     1   1 2 2 2   1   1   2 1           1     2   1 1       1 1 1   1               2         1 1   13
14 29 2     1 1   1       1 2                       1 1 1 1   1     2       1       3       1 1   1         2 2 1 1       1   14
15 27       1           1     2   1             1   2 1   1 2 1 2   1             2   1 1 1 1           1 1           1 1   1 15
16 24 2 1   1   1   2     1   1   1         2 1   1   1               1     1             1     1   1               2   1 1   16
17 26     2 1 1 1   1     1     1     1   1     1 1 1 2   1 1       1       1         1   1   1             2       1       1 17
18 35   1 1         1     3 1     1     1   1         1   2     2 1 1   1 1 1   3       1 1     1 1 1       1   1 1 1 1   1 1 18
19 28 2   1   1     2 1   1   1             1     1           2 1   1     1   1 2   1 1   1 1   1             1         2   1 19
20 28   1 1                       2   1   1       1   2 1 1       2           2 1 2 1 1                 2   1 2 1         1 1 20
21 27 1           1   1 1     1 1 1       1 1 1 1     2   1     1 1           1   1           1         1   1 1 1 2 1 1       21
22 31     1   1 1 1   2 2 1 1 3     2         1 1         1       1                         1   2 2 1 1 1 1     1       1 1   22
23 25 1     1               1 1         2             1       1 1           1   2 1   3     1   1 1       1   1       1 1 1 1 23
24 17   1 1 2   1 1 1 1       1       1   1         1   1                 1                 1       1         1               24
25 27     1 3             1 1     1           1                 1 1     1 2 1 1 1           1           3 1   2         2 1 1 25
26 19 1     2           2   1           1               1         2 1   1                       1   1     1         1 1 1   1 26
27 31     1       1   1 2 3     1             1       1 1   1   2 2   2         2             2         1 1 2 2 1       1     27
28 30     1 3           1 1     1   1 1 2         1 1 1           1   1 1 1 1       1   1 1   1 1 1       1       1       3   28
29 26     1             1       1 2   3     3 1     1 1                 1 1     2       2         2 1   1   2                 29
30 26 1   1   1     2           2 1 1     1   1 1           3     2     1                   1         1   1 1 1   2         1 30
31 25 1             1       2 1   1   1     1 1       1             1   1 1           1 1 1     1   1 1   1   1 1   1     1 1 31
32 25   1 1 1 1     1   1       1       2       1     1   1 2 1     1                     2   1 1         1 1     2 1         32
33 20     2             1 1 1     1 1     3                 1 1                         1                         4 1   1   1 33
34 35     1 1 1 2 1 1         2     1   1   1     1         1 1   1     3   1 3 1 1   1   1   1 1 1   1       2   1       1   34
35 17       1       1   1           1 1     1       1   1     1         1       1             2       1   1     1           1 35
36 25   1   2           1 2           1     1     2 1           1     2 1             1   1                   4   1 1 1   1   36
37 33 1 2   1     1 1     1   2   1     2 3 1 1 1       2   1         1           1 1   1       1     1 1 1           1 1 2   37
38 22         1         1 1     1     1 1   1               2     1   1         1               1 1   1   1   1   2     1   2 38
39 30 1       1 1   1       2 2 2   1 1             1   2 1               2 1 1     1 1 1     1 2                 1 1 1   1   39
40 16               1       1 1     1 1               1   1         1             1       1   1 2     1             1 1       40
41 23       1     1   1     3                     1 1   2           1 2   2       1   1       1   1 1     1   1             1 41
42 29       2     1   1         1         1 1   1 1 1           1   2 2               2 1   1     1   1     1 2   2   1     2 42
43 24 1   1 1 2         1     1           1   1     1 1   1   1   1       1     1     2     1       2 1                 1 1   43
44 34     2     2     1           1   1 4 2   1 1   2             2       1     1 1       2     1   2   1       1 2 1 1     1 44
45 42 2 1     1 1     1   1   1     1 2 1 1 1     3 1 1 1 2   1 1 1 1   2             1 1 1 2 2 2       2   1           1   1 45
46 30       1       2   1                 2 3   2         1         1       2 2 1 1             1   2       1 3   2 1 1       46
47 28   3     2     1 1     1   1 1     1   1   1     1         1 1 1     1   1 2   2           1   1         1   1   1       47
48 34 2 1 2 2   1     1 1 1 1 1   1 1 1         1     1                 1             1 1   1     1 2       1 3 1 1   1 1 1   48
49 18                     1   1       2     1     1 1       1 1   1 1             1 1       1               1         1 1   1 49
50 20     2 1 1           1         1 1 1 1   1           2       1               1       1   2 1         1         1         50
51 22     1       1   1   1   1       1 2     1   1       2   1     1 1 2 1 2                       1                     1   51
52 20 2 1     2 1         1     1 1                   1   1                       1     1 1   1   1   1     1 1       1       52
53 24   1 1     1             1             1   1     1   1 1 1 1 1   1   2       1 1 1   1   1 1                   1   1 1   53
54 19 1     1     3   1                     1       1                   1 1 1 1     1   1     1 1   1           1     1       54
55 36         1   1   1 2   1   1           1 1 1 1       1 1   1 1 2   1             3   1   1   1 1   2   1   1   4     2 1 55
56 28             1   1   1     1     2 3     1       1 1 1         1       1   2   1 1   1     2       1   1 1       1 1 1   56
57 19               1 1     1 1       1 1   1       1 1     1       1   1         2     1     1 1         1         1         57
58 37   2         1               1     2     1 1       1 2 1 1 1 2 1   3   1 1 1   1   1 1   1   2 1 1           3   1 1   1 58
59 42   1   3   2 2       1 1 3     1 1   1 1               1 2   3   1 2             1   1   2 1   1   1 2 1 1 1 2       1 1 59
60 20 1       1 1   1   2 2     1     2     1                   1   2           2 1                         1   1             60
61 28                     1 1 1 2   2   1         1 1   1     1   1       1   1 3             1     1 1       1 1 1 1     2 1 61
62 27 1 1 1 1 1   1 1       2         1           1 1   2     1 1   1   2       2 1   1       1                 2 1           62
63 27   1             1       1 1 1 1   2       1     1 1 2       1 2       1     1                 1 1   1 2         1 1 1 1 63
64 24       1           1             1   3               1 1         1 1 1 1 1 1           1 1   1 1     1           1   2 2 64
65 25 1 3 1     1         1   1   1 1       1   1               1       1 1     1     2 1   1   1           1 1           2   65
66 30   1       2 1 1           1     2         2   1 1   1   1 1 1 2   1   1     3   2           1 1 1       1     1         66
67 29     2     1           1 1         2     1   1 1 1   2           2     1     1   1       1 1   1 1   1 2   1 1     1   1 67
68 25   1     1         1 1       1   1 1   1 1       1 2 2         2   1       1     1       1     1   1 1   1     1         68
69 23 1       1 3 2     2 1   1 3   1                             1     1       1   1     1     2                           1 69
70 23         2   1           2       1         1   1 1     1       1   2           1       1       3 1 1   1     1       1   70
71 27                 1   2     1     1 1 1         2 1           1           1 1     1         1 1   2   1 1   1 1 3     1 1 71
72 21     1   1 1     2   1         1     1 2                     1           1             1 2   1     2         1   1 1     72
73 22   1       1               1   1         1   1 1           1             2 1     2       1     2   1   1 1 1         2   73
74 18   1     1   2       1           1       1     1 2     1       1   1     2       1 1             1                       74
75 24 1   1 1     1       1       1         1   1                   1       1           1 2 1   1 2   1   1   1     1     3   75
76 33 1 1       2 1 1 3 1       1       1           1         1   1     1 1 1     1 1 1   1 1   1           1   1 1   1 1 1 3 76
77 28     1     1   1     1                   1   1   1 1   1 1 1 1   1         1 2 1 1 1   1   1     1 1   2   1 1       1   77
78 38   1 2 2 1 2       1 2           2 1 1   1   1 1 1 1     1   1       1   1 1 1 1 1 1 1   2 2   1     1     1   1         78
79 25 1 2 1     1       1 2         1 1 1     1     1 1       1         1   1         2 1           1       3         1       79
80 27   1     1 2 1       1         1 1   1 1   1       1       1 3     2       1         1 1   1   1         1     1   1   1 80
81 30 1 1     1 2 1               1   1     1 2   1 1     2 1         1   1 1 2 1 1 1 1               2 1             2       81
82 19       1             1               3   1     1 1         1   1               1 1     2       1 1             1   1 1   82
83 19       1       1 1 1   1   1       1   1       2               1 1     1     2   1       1           1               1   83
84 29 2 1               1     1     1       1 2   1 1 1   1 1 1 1 2   1           1     1   2 1     1   1   1 1             1 84
85 29     1 3           1   1           2   3     2 1 1 1                     1 1 1   1         1     1   1 1 1 2     1     1 85
86 26     1     1       1   1       1         1 1 1 2 2   1     1             1                   2   1     2 1     1 1   1 2 86
87 30             1     1 1   1 1 1   1     1         1 1           2 1 1 1 1       1 3 2     2       1   1       1       2 1 87
88 31     2             2 2     1   2     2 1         1   1 2 1 1               2 2   1     1   1 1 1         1         1 1 1 88
89 13     1 1 1             1 1         1                   1       1 1     1   1                   1             1           89
90 21                     1     1   1 2       1   2 1     1             1 1   1   2 1   1   1       1         1       1       90
91 28     1     1   1 1 1 1         2 1                 1 1 1   1   2   1 1 2         1       3   1   1   2 1                 91
92 31 1   3 2     1     1         1   1 1 1 1       2     2       1 2 1         1 3       1     1           1   1   1 1       92
93 27     1     2 1     1 1   1   1 1   1   2   1   1 1 1       1       2   1       1       1       1             2     1 1   93
94 24 1             1   1       1 2 1 2           1       1   1     1 1 1       1 2   1         2       1         1     1     94
95 28 2     1 1     2         1   2           1       2     1   1 2   1 1       2     1     1       1         2         2   1 95
96 31     1 1   2           1 1         1       2 2 1   1 1 1   1   1     2             2     2   1 1 1           1   1 1   2 96
97 32   1 1   1 1     2     2         1     1     2 1     1 1     1   1       2     1             2 1   1 1 2     1 2       2 97
98 22     1 2 1   1   1 1     2           1         1     1               1     1               1   1 1 1 1     2     1       98
99 26         1         2     2     1   1       1       1     2         1 1 1 2     3   1       1 1 1 1         1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
Ngày
/
Tháng
poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom sixstarvacationhomes saLeairconditioner durhamsaddLecLub isLandpaintparty totaLexposurestudios hadidinstruments moneyaccesscompany yourbeautyassistant rbfurnitureindia caLmundertension rockisLandchurch managingmiscarriage tooLs-suppLy-shop naomisekiya hypnotherapybrackneLL coLosconsuLting bayshoretunacLub horse-dog-traiL transexuaLdatinggroup ortakLarcaddesi-ciLingir 5877123 5877129