BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
Ngày
/
Tháng
00 7           1                               1     1                         1       1   1             1                 00
01 12 2   1 1         1                       1             1             1               1     1             1         1   01
02 7     1 1   1                     1       1 1                 1                                                         02
03 8 1                                   2                 1           1                 1                     1       1   03
04 16     2         1 1       1         1   1       1     1         1                       1   1   1   1     1 1           04
05 9             1                 1 1       1           1                                 1     1     2                   05
06 11       1   1           2                 1     1                                         1     1 1               2     06
07 15 1                       1 1     1 1 1       2                 1                     1         2 1   1               1 07
08 7                                           1           1               1       1                 1 1 1                 08
09 14 1     1                 1   1                                       1                       2     1   2 1 1 1     1   09
10 12     1             1           2                                       2         1 1 1           1           1     1   10
11 11         1         1     1                         1       1                   1 1 1   1             1     1           11
12 9               1                       1                         1                         1 1 1 1         1       1   12
13 12               1             1       1   1   1   1         1                   1 1 1                         1     1   13
14 14 1   1 1 1                                 1   1       1                           1 1   1     2 1         1           14
15 11     1   2 1       1                                       1   1                   1       1     1             1       15
16 7 1       1                                                                 1           1       1 1           1         16
17 13                   1 1           1     1       2         1       1       1         1               1     1         1   17
18 6 1         2                               1                   1                                               1       18
19 14       1 1                 1                                               1 1 1 1   1   1             2 1 1     1     19
20 8                               1   1     1     1                         1   1               1           1             20
21 15               1     1                           1     1 1     1 1     1         1 1 1         2       1     1         21
22 9         1               1                         1                   1       1   1             1   1       1         22
23 8   1 1         1           1                                                 1                     1           1     1 23
24 13   1   1             1           1   1       1           1         1                   1     1       1 1     1         24
25 12                     1   1     1               1   1           1         1   1   1         1   1                 1     25
26 14             2           1             1   1     1     1 1 1         1         1       1             1         1       26
27 11       1         1                     1                 2           1                   1           1           1 1 1 27
28 7 2                                 1       1                     1         1                             1             28
29 12           1 1         1 2                 1       1       2           1                               1       1       29
30 10           1           1               1         1   1 1   1                   1         1         1                   30
31 7 2               1                     1                                         1   1   1                             31
32 11             1         1           1       1 1   1                 1       1                                 1 1     1 32
33 17 1   1                 1       1       1 1         1         1 1         2                     1   1   1     1     2   33
34 9                                             1         2       1 1               1             1         1 1           34
35 15   1           1 1           1   1 1           1 1   1             1           1     1             1           1 1     35
36 15   2   1     1                 1                                   1         1 1       1     1   2           1     1 1 36
37 8   1 1         1                 1             1                             1             1 1                         37
38 7     1             1                 1                                                         1         1 1 1         38
39 15                               2   1     1   1           1       1 1         1     1       1         1 1       1 1     39
40 11                       2                     1     1   1                         1 1 1               1       1 1       40
41 13                 1 1 1 1           1                       1     1 1       1     1       1               2             41
42 13       1         1           1                       1     1       1   1   1                 2         1           1 1 42
43 7               1                 1 1                             1                       1   1                     1   43
44 9           1               1     1                   1     1   1                       1       1   1                   44
45 8                                                         1     1 1             1 1         1                 1     1   45
46 5                           1             1                     1                 1         1                           46
47 16     1           1           1 1 1 1       2 1             1 1         1 1 1                       1         1         47
48 5             1                   1                                                 1       2                           48
49 10                     2                     1       1     1     1         1                     1           1       1   49
50 14                   1           2   1 1         1           1         1       1         1 1         1     1     1       50
51 10 1                   1     1       1 1       2                     1                 1                     1           51
52 12                     2   1   1     1         1 1     1         1                       1     1         1               52
53 15             1 1             2 1         1                   1   1           1       1 1 1           1     1   1       53
54 6                         1     1                   1                                             1 1   1               54
55 7   1         2                       1                                           1     1                             1 55
56 17 1 1         1 1         1 1         1 3     1       2       1             1                                   1 1     56
57 9             1             1                     1 1                   1             1           2         1           57
58 9             1             1       1           1           1 1           1     1                                 1     58
59 7 1           1 1   1       1 1           1                                                                             59
60 12     1   1             1                     1   1                   2       1             1                 1 1   1   60
61 12   1   1         1 1       1                             3       1       1       1     1                               61
62 12   2 1 1                     1                                       2   1                   1               1   1   1 62
63 10         1     1   1             1   1                                 1 1                 1       1       1           63
64 13                 1 1 1             1   1             1 2             1                   1 1           1         1     64
65 8           1                       1             1     1 1         1   1                             1                 65
66 6                     1                   1                                 1   1     1                           1     66
67 8               1 1     1                             1                       1                 1               1     1 67
68 5   1               1                     1                   1             1                                           68
69 12         1             2 1           1                   1   1             1         1           1               2     69
70 7   1                       2                               1           1                               1         1     70
71 18       1     1   1   2 1 1 1   1 1   1           1 1               1   1 1   1                                 1       71
72 19       1 1   1               1 1     1 1 1       1 1 1       1     1       2                   1     1         1     1 72
73 15                     1 1             1   1       1 1 1     1     2       2                       1   1       1         73
74 7         1   1   1   1                                                       1     1     1                             74
75 11   1     1         1             1           1               2                   1 1     1         1                   75
76 6               1 1           1                 1                     1                 1                               76
77 8                           1   1     1     1   1 1                                                     1             1 77
78 13           1   1 1     1     1         1         1   1           1   1         1         1       1                     78
79 9   1                       1               1                   1               1     1 1     1                 1       79
80 12           1         1 1 1     1   1                     1       1                 1                     1     1     1 80
81 10           1       1                         1           1           1   1       1 1       1                         1 81
82 7         1                                                   1     1         1   1       1 1                           82
83 8       1 1       1   1               1                                     1 1                                     1   83
84 9               1             1                                 1           1   1             1     1   2               84
85 13         1                                       1 1   1     2   1 2     1 1             1                           1 85
86 16   1 2   1 1           1               1           2   1       1 1     1       1                         1           1 86
87 11 1                 1         1                   1         2 1       1             1                       1         1 87
88 11           1   1 1               1         1 1 1         1         1                   1                   1           88
89 11     1   1               1   1         1                                     2                       1       1   1   1 89
90 9                           1 1                 1                         2             1     1       1   1             90
91 10     1 1   2                             1   1               1         1                     1                   1     91
92 5                                                                     1         1                         2           1 92
93 7               1   1                           1     1 2                                                         1     93
94 13           1                         1 2   2         2           1   1                   1   1   1                     94
95 9   1                     1       1       1 1                           1         1                     1   1           95
96 12             1           1                         2         1       1 1       1     1   1         1     1             96
97 17 1 1               1       1             1     1   1     1   1     1 1     1 1     1       1               1       1   97
98 7       2         1                 1                 1         1                                     1                 98
99 13                   1         1   2               1     1   1   1   1   1             1     1         1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
Ngày
/
Tháng
poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom sixstarvacationhomes saLeairconditioner durhamsaddLecLub isLandpaintparty totaLexposurestudios hadidinstruments moneyaccesscompany yourbeautyassistant rbfurnitureindia caLmundertension rockisLandchurch managingmiscarriage tooLs-suppLy-shop naomisekiya hypnotherapybrackneLL coLosconsuLting bayshoretunacLub horse-dog-traiL transexuaLdatinggroup ortakLarcaddesi-ciLingir 5877123 5877129