BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10 1               1               1               1       2                     1                           2         1 00
01 14     1 1             1         1         1                     1   1       1     1   1 1               1 1     1       01
02 11         1 1                       1     1     1                     1         1     1       1   1         1           02
03 8                   1           1           1                   1         1                         1 1       1         03
04 17   1     1   1 1   1       1               2     1     1   1 1   1                           1 2         1             04
05 11         1               1   1                     1 1 1                     1         1 1   1                       1 05
06 11 1     1           1       1           1       1               1     1               1 1 1                             06
07 6         2       1         1     1                                               1                                     07
08 6   1       1                                             1         1                       1                       1   08
09 9                                     1         1             1                   1               1     1   1 1       1 09
10 9           1                           1 2             1       1         1   1                                 1       10
11 15           1     1     2   1           1 1 1                     1       1               1 1     1       1       1     11
12 15           1     1           1   1     1         1                 1               1 1 1       1     1           1 1 1 12
13 9     1 1       1                               1 1                           1           1           1             1   13
14 11 1     1 1     1                           1           1               1         1                 1         1 1       14
15 11                 1           1   1       1     1 1 1     2   1                         1                               15
16 8   1                     2   1                           1             1 1         1                                   16
17 12 1 1             1                   1     1     1     1 1 1       1                   1   1                           17
18 6       1             1   1                         1                                   1                           1   18
19 21                     1 1 2 1         1                     1 2 1     1 1 1     2           1   2   1 1         1       19
20 12                 1         1                   1             1             1         3             1 1   1   1         20
21 12               1     1           1           1   1 1             1             2             1       1             1   21
22 9             1       1               1       1     1 1   1   1           1                                             22
23 11           1   1 1                   1                     1       1       1         1 1       1                 1     23
24 7               1     1         1                             2                               1               1         24
25 9   1                                           2                   1       1   1 1           1                     1   25
26 14 1           1     1 1 1     1                   2                           2       1               1   1     1       26
27 10   1           1   1                 1           1       1             1 1             1                             1 27
28 8       1                 1 1     1             1                                 1   1                     1           28
29 10                   1     1                   1                   2   1                   2     1                 1     29
30 10               1       1   1       1                         1                     1               2   1     1         30
31 11       1               1             1       1       1           1         1                 1               1   1 1   31
32 3                                                   1 1         1                                                       32
33 6                                         1 1                     1     1           1                               1   33
34 10               1       2                 1       1   1                           1               2         1           34
35 7 1                                                       1 1   1         1                   1                     1   35
36 16 1             1       1     1 1   1               1 1       1   1     1       1 1         1   1             1         36
37 10     1               1         1                           1         1                 1   1         2               1 37
38 21     1       1   1   1       1   1 1   1 1             1 1   1         1 1   3         1 1     1     1                 38
39 10                                     1       1     1   1         1                 2   1     1           1             39
40 10       1                         1             1                         1 1   1   1   1                 1   1         40
41 5           1                   1           1     1                                                                 1   41
42 8 1             1     1                     1                     1   1                 1                 1             42
43 8 1                             1       1                                       1 1       1         2                   43
44 12     1     1 1               1   1           1         1 1         1                                   1     1       1 44
45 7         1   1   1   1               1                                               1                             1   45
46 15 1       1 1   1         1   1 1       1       1           1 1     1 1                     1     1                     46
47 11                               1             1                 3         1 1   1   1     1                           1 47
48 11   1           2                             1               1           1                         1 1           2   1 48
49 12   1     1                 1     1         1                     2                   1 1           1       1   1       49
50 12 1 1       1                       1               1             1               1       1 1   1 1         1           50
51 6     1                                               1       1                           1             1         1     51
52 12   1   1       1   1                   1     1                                     1         1     1     1     1 1     52
53 13                   1         1       1 1 1         1   1     1         1             1         2           1           53
54 6                             1   1 1                 1                                 1       1                       54
55 7         1           1       2   1                       1                                             1               55
56 16   1 1 1     1         1     1     1       1           1   1   1       2         1         1                       1   56
57 17           1 1       1         1 1     2     1             1   1   1 2         1         1       1               1     57
58 12     1             1     1 1                   1                         1 1 1           1               1 1   1       58
59 17 2                             1                 1 1   1   1       1   2     1               1 1 1       1 1   1       59
60 13   1     1                     1       2           1                       1                 1   1     1 1   1   1     60
61 8   1 1           1     1                 1     1           1                                                 1         61
62 7         1                               1     1               1       1                     1                       1 62
63 8     1 1 1                                                 1       1                     1             1             1 63
64 10                         1 1             1 1           1                         1                       1     2 1     64
65 5             1     1                 1                                 1                                             1 65
66 7         1                           1     1     1                               1   1                           1     66
67 15           1 1             1   1                     1         1     1 1 1   1 1   1                 1 1         1     67
68 13     1 1 1             1       1               1                                           2     3 1   1               68
69 17             2         1 1     1   1                 1 1 1   1     1 1     1   1   1                 2                 69
70 13       1                 1       1                                   1           1       1         1 1 1     2 1     1 70
71 17       1         1 1   1 1   1     1   1 1         1               1         1     1         1 1           2           71
72 10                                   1   1     2   1   1     1     1         2                                           72
73 11                             1               1   2 1   1                             1       1 1             1 1       73
74 16   1   1                           1       1   1     1   1     2           1 1   1 1   1         1       1             74
75 12   1     1         1     1 1     1             1     1                                   1         1             1 1   75
76 10             1   2   1   1         1                                     1                       1     2               76
77 5           2                             1                                 1                             1             77
78 13             2     1 1 1   2 1                     1               1           1 1                             1       78
79 9     1                   1                   2   1     1   1     1                   1                                 79
80 11                 1               1                   1         1         1     1           4     1                     80
81 9                                   2 1         1       1         1           1   1                       1             81
82 12 1                             1   1     1           1   1       1   1   1                 1               1   1       82
83 16           1       2   2       1   1   1                           1         2     1         1             2       1   83
84 3           1                               1                         1                                                 84
85 14 2   1 1     1 1           1         1 1                       1   1 1                           1                   1 85
86 17               1 2 1                               1       3       1       1           1 1               1       2 2   86
87 6         2                                                                     1   1       1                     1     87
88 15   1           1 1   1 1             1 1     3         1   1 1                                             1       1   88
89 10     1               1                   1 1                     1       1                 1 1     1                 1 89
90 14   1       1       1                       1                         2 2   1     1               1 1 1 1               90
91 7                                     1     1                                 1     1 1       1                       1 91
92 11     1     1                         1                 1                                           1 1 3     1       1 92
93 10   1 1                     1                         1   1         1       1                   1     1     1           93
94 7             1                 1                                     1 1           1                           1   1   94
95 9       2                         1                 1 1                             1     1         1     1             95
96 7 1   1                     1     1 1                 1                                                         1       96
97 5                     1             1                                                 1                       1       1 97
98 10 1           1     1                               1     1                 1 1 1                       1     1         98
99 7     1                   1   1       1   1                                                     1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
Ngày
/
Tháng
poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom sixstarvacationhomes saLeairconditioner durhamsaddLecLub isLandpaintparty totaLexposurestudios hadidinstruments moneyaccesscompany yourbeautyassistant rbfurnitureindia caLmundertension rockisLandchurch managingmiscarriage tooLs-suppLy-shop naomisekiya hypnotherapybrackneLL coLosconsuLting bayshoretunacLub horse-dog-traiL transexuaLdatinggroup ortakLarcaddesi-ciLingir 5877123 5877129